به مناسبت روز جهانى لغو كار كودك!

 

روز جهانى لغو كار كودك، دوازدهم ژوئن، به تمامى تلاش گران كمپين دفاع از حق كودكى، به تمامی فعالین جنبش لغو کار کودک، مبارك باد!

در دنيایی نه چندان شريف، نه چندان پاك، و نه چندان مهربان، دنیایی که تا آن جا كه به سود جویى و بهره كشى نظام سرمايه دارى از جان و هستی انسان برمىگردد، بى آزرم و بى رحم است، زندگى مىكنيم. در دنيایی چنین نابسامان، كودكان قربانيان بلامنازع تمامی زشتیها و پليدىهای این دنیایند: در عرصهی استثمار و بهره كشى از جانهاى كوچك و جوان شان؛ در زمينهى خشونت و تعدى به نهال ظريف تن شان؛ در گنداب بهره كشى جنسى از پيكرهاى شريف ومعصوم شان؛ در سوداى تجارت وجودشان؛ در دزدیدن و مثله کردن و فروختن پارههای بدن شان؛ و در بی حقوق کردن آنان، تحقیر روزمرهی آنان و تحمیل سخت ترين شرايط زندگى بر آنان! كودكان، گوشت دم توپ ماشينهاى جنگى نظام سرمایه داری، آوارگان و پناهجويان چشم به راه سرنوشتى نه چندان شايستهى توانایىهای شان، سربازكان بى جيره و مواجب جنگهاى قومى و قبيلهاى، بردگان مزدی در کارخانه ها و کارگاهها و معادن، و قربانیان خشونت در خانواده و جامعه، در اين گوشه و آن گوشهى اين جهان واژگونهاند.

واژهى زیبای كودكى در حالی که طبيعتا میباید لبخند بر لب هر انسان شریف و آزاده و مهربان - كه به اين گُلهاى طبيعت عشق مىورزد - بروياند، اما سالهاست كه دنيایی از دلهره، نگرانى و اندوه از وضعیت اسف بار میلیونها میلیون کودک سراسر جهان را در دل و وجود انسان تلنبار میکند.

تلاش گران عرصهى دفاع از حق كودكى با رنجى جان كاه، و در كشورهاى ديكتاتورى بدون امنيت جانى و سياسى و اجتماعى، بدون برخوردارى از حمایت و همکاری لازم ساير جنبشهاى اجتماعى، به تلاشى صميمانه و بى دريغ در دفاع از حق كودك بودن، شاد و محترم زیستن، آزاد بودن، مسكن و ماوا داشتن، كار نكردن، برده نبودن، به مدرس‏ رفتن و تحصیل کردن، پرداخته و مىپردازند.

در همین حال، فرهنگ بزرگ سالارى حاكم حتا بر آن دسته از سازمانها و نهادهاى سياسى و اجتماعىای كه به طور در خود و بنا به اهداف بيان شده در برنامه ها و پلاتفرمهای شان طرف دار حقوق كودك هستند، باعث گشته که هنوز كه هنوز است از جنبش‏ لغو كار كودك و كمپين دفاع از حق كودكى - به مثابه يك جنبش‏ پر توان و زنده - اسمی به میان نمیآورند و از آن حمایتی نمیکنند. گویی که از وجود چنین جنبشی، از تلاش روزمره برای لغو کار کودک، بى اطلاع هستند. این وضعیت باعث گشته است، كه اين جنبش‏ با تحمل سخت ترين شرايط - درست عين شرايط طاقت فرساى زندگى خود كودكان - به جان شريف كاهيدن در اين فضاى خاكسترى بپردازد!

كار خيريهای ناميدن جنبش‏ اجتماعى و عميقا ضد سرمايه دارى لغو كار كودك، و جدى نگرفتن تلاشى كه عزيزان این عرصه صرف مىكنند، از طرف ديگران و ديگر ترانى كه از فرط درخت، جنگل را نمىبينند، بى شك يك مانع جدى در فراگيرتر گشتن اين مبارزهى انسانى عليه نسل كشى نظام سرمایه داری است. با تمام اینها، اما به يمن شرافت ذاتى كودكان و صميميت تلاش گران دفاع از حق کودکی، اين جنبش‏ در طى ده سال گذشته قدمهاى جدى و موثرى - چه در زمينهى فرهنگى و اطلاع رسانى و چه در زمينهى وضع و تحميل قوانين به جهان سرمايه دارى -  به نفع کودکان برداشته است.

تحميل مقاوله نامهى صد و هشتاد و دو، كنوانسيون منع كار كودكان زير پانزده سال، که به دنبال يك حركت اجتماعى و جنبشى قدرت مند و از پائين - رژهى هشتاد هزار كيلومترى كودكان كار حهان در سالهاى 98 و 99 - ممکن گشت، تنها یک نمونه از این دست است. به دنبال این حرکت اجتماعی و جنبشی قدرت مند و از پائین، سازمان جهانى كار و يونيسف مجبور گشتند در روز چهارم ژوئن سال 1999، كنوانسيون منع كار كودكان زير پانزده سال را تصويب کرده و به امضاى اكثريت كشورهاى جهان برسانند. در پی این اقدام، روز دوازدهم ژوئن، روز جهانى لغو كار كودك اعلام گرديد.

هر چند که نفس تصویب و وجود اين قانون، هنوز درد و رنج بردگی مزدی میلیونها میلیون کودک کم سن و سال را از بین نبرده است، اما به افشای گسترده تر این پدیدهی زشت و غیر انسانی میدان داده است، ابزار مناسب تر اطلاع رسانى به جامعهی بشری از اين تراژدى انسانى و جلب حمايت از كودكان را فراهم کرده است، و امكان پیگيرى و به سرانجام رساندن مبارزه برای لغو کار کودک را براى تلاش گران آن فراهم آورده است.

به سهم خود و به عنوان عضو كوچكى از اين جنبش انسانی و پویا‏، اين روز زيبا كه حاصل كار شاد و جمعى و هم بستهى ما و كودكان مان است - کودکان مان، كارگران كوچكى را مىگويم كه با دستهای كوچولو و جانهاى كوچك شان، كفشهاى نايكى و رى بوك، عطرها، لباس‏ زيرهاى توردوزى شدهى تريومف، قهوه، قيچىهاى اتاق عمل، شيشه، آجر، فرش‏، الماس‏ تراش‏ داده شده، كبريت، فشفشه و... توليد مىكنند - را به همهى تلاش گران عرصهى دفاع از حق كودكى و جنبش‏ لغو كار كودك تبريك مىگويم و براى تمامى دوست داران كودكان، آرزوى سالى سرشار از موفقيت، تلاش‏ و هم بستگى دارم.

در آستانهى بزرگ داشت اين روز، جا دارد كه تمامى انسانهای شریف و آزاده را به دفاع از حق یکی فراموش‏ شده ترين كودكان جهان - كودكان جغرافياى ايران و به ويژه كودكان زحمت كش‏ افغانى ساكن اين كشور فرابخوانم. باشد که این کودکان عزیزمان را دریابیم!

 

با مهر و احترام به شرافت و آزادگی همگى شما

سوسن بهار

دوازدهم ژوئن 2007