بازی های کودکم

 

شهلا بهاردوست

 

تمام روز چرخ می زنم

در کوچه های پهن کودکانه

 

چرخ

       چرخ

             عباسی

                      خدا

                           منو

                                نندازی

 

در کوچه زندگیست

بچّه ها وقت بازیست

 

اوستا بدووووش

زن اوستا ندووووش

کلاغ پر!

            پر

گنجشک پر!

               پر

موش پر!

           پر!

موش که پر نداره

تاپ تاپِ خمیر

                  شیشه پر پنیر

                                    دسته کی بالاست؟

                                                           دستِ فضول!

رفتم دم قصّابی

دیدیم زنبورا نشستن رو گوشت و میگن

جلیز و ولیز

                جلیز و ولیز

 

در مدرسه

             سارا و دارا می خوانند

کلاغ خبر آورد!

کلاغ خبر می برد!

گنجشک در دام افتاد!

بال گنجشک شکست!

گنجشک دانه نمی خورد!

دیوار موش دارد!

موش گوش دارد!

زنبور نیش دارد!

زنبور نیش می زند!

فضول به جهنم رفت 

هیزمِ جهنم تر بود.

 

سارا و دارا

                گیج و منگ

                               دورِ واژه های معلّم

تمام روز

            دورِ گوششان

                               صدایِ بازی

 

اتل متل کوتوله

گاو حسن چه جوره

نه شیر داره

نه پستون

شیرشو بردن هندستون

یک زن کردی بستون

اسمشو بزار عمقزی

دور کلاهش قرمزی

آچین و واچین یک پاتو ورچین

آچین و واچین

                 یک...پا...تو ...ور...چین

سارا گوش کن!

دارا بازی نکن!

                            

باید جاهای خالی را پر کنید:

حسن ...... گاو داشت

گاو ماده حسن .......شد.

گاو ........ حسن تنهاست.

گلاره یک ......... کرد است.

پدر گلاره در ......... است.

او با مادرش در هندوستان .......... می کند.

حسن و گلاره همدیگر را دوست دارند.

گلاره عمقزی می شود تا بتواند به ....... باز گردد.

 

سارا و دارا می خندند

عمو زنجیر باف

بعله

زنجیر منو بافتی؟

بعله

پشت کوه انداختی؟

بعله

بابا اومده

چی چی آورده؟

نخودچی کشمش

بخور و بیا

با صدای چی؟

با صدای بز

مع مع مع

عمو زنجیر باف

بعله

زنجیر منو بافتی

بعله

پشت کوه انداختی؟

بعله

قرص و قایمش ساختی؟

بعله

بکشم، پاره نمی شه؟

نه نمی شه نه نمی شه

به صدای چی؟

به صدای گرگ

عووووووووو

عووووووووو

 

خب بچه ها زیاد وفت نداریم

برای فردا با کلمات

پاره، بازی، بچه ها، زنجیر، گرگ، کوه، قایم، آواز، گلها، کلاه

 

جمله بسازید به بهترین جمله ها یک جلد کتاب کودک جایزه داده می شود.

 

هامبورگ، بیستم دسامبر 2006