چهره ی جهان

 

محمود کیانوش

 

با یک مداد زرد     

یک دایره بکش   

دورش شعاع ها

 

                                                         این آفتاب شد

 

در زیر آن بکش     

یک خط مار پیچ     

آبی روان و پاک

 

                                                       این جوی آب شد

 

در زیر دایره      

یک خط بکش سیاه    

مانند هفت و هشت

 

                                                        این کوهسار شد

 

در زیر کوهسار    

چندین نوار سبز    

پهلوی هم بکش

 

                                                         این کشتزار شد

 

بالای دایره        

بگذار وصله ای     

خاکستری لطیف

 

                                                         این ابر و آسمان

 

کارت تمام شد    

حالا نگاه کن    

با چشم های شاد

 

                                                       بر چهره ی جهان