به من بگو چرا؟

 

دکلن گلبریت خواننده اسکاتلندی در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ به من بگو چرا؟ چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت. آهنگ مزبور را دکلن گلبریت با ده هزار کودک دیگر در استادیوم اودیسه در بلفاست در حالی اجرا کرد که هشتاد هزار کودک دیگر در مدارس سرتاسر بریتانیا، هم زمان توسط ماهواره و رادیو، بزرگترین ترانه کُر جهان را با او همراهی کردند.

In my dreams
در رویاهایم

Children sing
کودکان می خوانند

A song of love for every boy and girl
ترانه ای از عشق برای هر پسر و هر دختر

The sky is blue
آسمان آبی است

The fields are green
مزارع سبزند

And laughter is the language of the world
و خنده زبان مردم دنیاست

Then I wake and all I see
اما بعد از خواب برمی خیزم و آنچه که می بینم

Is a world full of people in need
دنیائی است پر از مردم محروم


Tell me why
به من بگو چرا؟

Does it have to be like this
آیا باید که این گونه باشد؟

Tell me why
به من بگو چرا؟

Is there something I have missed
آیا چیزی هست که من آن
را از نظر دور داشته ام؟

Tell me why
به من بگو چرا؟

Cause I don't understand
چون من درک نمی کنم

When so many need somebody we don't give a helping hand
وقتی این همه انسان به کسی نیاز دارند و ما دست کمکی به آنها نمی دهیم

Tell me why
به من بگو چرا؟

Every day
هر روز

I ask myself
از خود می پرسم

What will I have to do to be a man
من چه باید بکنم که چون یک انسان باشم؟

Do I have to stand and fight
باید بایستم و بجنگم؟

To prove to everybody who I am
برای آن که به همه ثابت کنم که من که هستم؟

Is that what my life is for
آیا این است هدف از زندگی من؟

To waste in a world full of war
به هدر رفتن در دنیایی پر از جنگ

Tell me why
به من بگو چرا؟

Does it have to be like this
آیا باید این گونه باشد؟

Tell me why
بمن بگو چرا؟

Is there something I have missed
چیزی هست که من آن را از نظر دور داشته ام؟

Tell me why
به من بگو چرا؟

Cause I don't understand
چون من درک نمی کنم

When so many need somebody we don't give a helping hand
وقتی این همه انسان به کسی نیاز دارند و ما دست کمکی به آنها نمی دهیم

Tell me why
به من بگو چرا؟