آنان کارگرند

 

سرگردان و بی ‌چاره

هميشه کار و کار

بازی و تفريحی کجاست؟

ما کودکان کاريم

ما دنيا را میسازيم

ما میگوييم کارگريم

چه کسی میشنود؟

اين حرف های قشنگ را

اين حرف های تکراری را

کودکان خيابان

بی پناه و سرگردان

کارگران کوچه ها

بازار و خيابان.

 

آنيتا، سیزده ساله،

عضو انجمن حمايت از کودکان کار