پیوندها

 دفاع از حق کودکی

 انجمن حمایت از کودکان کار

 اول کودکان

 کودکان کار و خیابان

 انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

 رژه جهانی علیه کار کودک

 کودکان مقدمند

 انجمن حمایت از حقوق کودکان

 کانون دفاع از حقوق کودکان زنان و کودکان

 دفاع از جهانی شایسته کودکان

 کودکان خیابانی

 عکاسی کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

 ILO

 Save The Children

 Unicef

 Unicef - Iran

 Street Children World Wide

 Amnesty och gatubarnen

 The Children of War

 War Child