يک گل برای حق کودکی!
گلی عليه رنج و خستگی!

 

 


 

 

یک مسابقه فوتبال نمايشی. از سری برنامه های کمپين يک ساله يک دو سه، رنج و کار بسه، بچه ها  همه سوی مدرسه!
با شرکت پرويز قليچ خانی و هنرمندان گرامی پرويز صياد و هادی خرسندی و به همراه تيمی از کودکان.

از طرف همه کودکان و به نام حق کودکی از اين سه يار عزیز کودکان متشکريم!

زمان و مکان: شانزدهم سپتامبر 2006 - آلمان
اطلاعات بیشتر متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد.

(طرح بچه ها بیاین بازی از روزبه توکلی است.)

 

مرکز ادبيات کودک، داروگ و

جمعيت الغای کار کودکان در ايران

شانزدهم ژوئن 2006