دو هزار و پانصد کیلومتر رژه علیه تجارت کودکان!

 

بچو پان بچو آندولان، کمپین دفاع از حق کودکی در هندوستان، یک رژهی اعتراضی دو هزار و پانصد کیلومتری را در هندوستان و نپال و بنگلادش علیه تجارت کودکان سازمان داده است. ضمن تبریک به کلیه دست اندرکاران و تلاش گران جنبش لغو کار کودک و کمپین دفاع از حق کودکی به خاطر سازمان دادن این رژهی اعتراضی، از همهی شما عزیزانی که دل در گرو زندگی سعادت مند کودکان جهان دارید، دعوت به همکاری با این کمپین را میکنم و تقاضا دارم کمکهایتان از این کمپین انسانی زنده و بر حق را دریغ نکنید.

 

سوسن بهار

بیست و ششم فوریه 2007

مرکز ادبیات کودک، داروگ

جمعیت الغای کار کودکان در ایران

 

* * *

 

تقویم رژهی آسیای جنوبی علیه تجارت کودکان

 

مقدمه

گفته میشود که تجارت انسان سومین تجارت غیر قانونی در سراسر جهان، بعد از مواد مخدر و اسلحه، است.

بنا به گزارش سال 2005 Dep. of state,s Trafficking in person (TIP)، سالیانه بین شش صد تا هشت صد هزار زن و مرد و کودک  در سطح بین المللی مورد تجارت قرار میگیرند. به اطلاع دی پیUS ، هشتاد درصد از این میزان را زنان و کودکان دختر تشکیل میدهند که بیش از پنجاه درصد آنها در سنین کودکیاند. مبارزه علیه عمل غیر انسانی  تجارت کودکان، نیاز به وضع قوانین و نیز پیگیری قانونی دارد. قربانیان این فاجعهی انسانی به ویژه کودکان که نیاز به تحصیل و بازی و آسایش دارند، باید از وسیعترین حمایتهای بین المللی برای رهایی از این مصیبت و برخورداری از زندگی انسانی بهره مند شوند. برای پایان بخشیدن به این  تراژدی، حرکتی اجتماعی و مبارزهای پیگیر با حمایتهای بین المللی لازم است.

بنا به گزارش سال 2003 سازمان جهانی کار، هشت میلیون و چهارصد هزار کودک در سراسر جهان به سخت ترین نوع کارها اشتغال دارند. از این تعداد، یک میلیون و دویست هزار نفر قربانی تجارت کودک هستند. در هندوستان بنا به گزارش تی. ای. پی، سالانه بین پنج  تا هفت هزار کودک مورد تجارت قرار میگیرند. و در بنگلادش میزان تجارت زنان و دختران به ده تا بیست هزار نفر میرسد. استفاده از این کودکان در صنعت سکس، به شیوع بیماری اچ. آی. وی در بین کودکان دامن زده است.

کمپین دفاع از حق کودکی برای اطلاع رسانی از این واقعیت تلح و اسف انگیز و در مبارزه علیه آن، این رژهی اعتراضی را سازمان داده است. تاکید بر حقوق کودکان مندرج در کنوانسیونهای موجود و قوانین و سیاستهای ناظر بر حق کودکی، درخواست برنامه های ویژه برای آموزش به کودکان و مصونیت آنان در قبال تجارت انسان، وضع قوانین بین المللی برای جلوگیری از این تجارت، و نظارت سازمانهای مدافع حق کودکی بر کار دستگاه قضایی و پلیس در این گونه کشورها، ایجاد یک شبکه از نهادهای  مسئول در نپال، هندوستان، بنگلادش برای جلوگیری از این امر، توان بخشی به قربانیان و... از جمله خواستهای رژه علیه تجارت کودکان هستند.

 

* * *

 

اطلاعیهی مطبوعاتی شمارهی یک

بیست و سوم فوریه 2007، کلکته،

دووی، یازده ساله، هنوز نمیداند که چرا از بدو تولدش در معدن سنگ بوده است و چرا پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگش هرگز اجازهی بیرون رفتن از معدن سنگ را نداشتهاند. او هرگز رنگ پول را ندیده است، هیچ کاغذی را لمس نکرده است، هیچ تجربهای از پدیده هایی مثل الکتریسته و آب استرلیزه نداشته است. او که چند سال پیش توسط کمپین آزادسازی کودکان از کار بردگی آزاد گشت، پس از چند ماهی زندگی در مرکز توان بخشی و سوادآموزی تازه سئوالاتی از قبیل: چرا تجارت انسان وجود دارد؟ چرا رسم بره داری بر نیفتاده است؟ و... برایش مطرح شد و در ادامهی تلاش برای پاسخ گویی به این سئوالات، اکنون در راهپیمایی علیه تجارت کودکان شرکت دارد.

راکش، پسر سیزده ساله، از دهکدهاش در ایالت بهار دزدیده و به روستایی در امری ستار برده شد. او در طی پنج سال طولانی و با روزی هجده ساعت کار به همراه کودکان دیگر مانند برده به گاوداری پرداخت. دلیل توان و کشش این کودکان برای روزی هجده ساعت کار، مواد مخدری بود که برده دارها به آنها میدادند. راکش در سال 2006 توسط فعالان جنبش لغو کار کودک آزاد شد و امروز در این راهپیمایی شرکت دارد. او میگوید: همیشه آرزوی دیدن مادرم را داشتم. فکر نمیکردم بتوانم ببینمش. اما وقتی دیدمش، دیگر نمیتوانستم با او حرف بزنم. چون او می تیلی حرف میزد و من زبان مادریام را دیگر فراموش کرده بودم.

راهپیمایی آسیای جنوبی علیه تجارت کودکان، اولین و بزرگ ترین جنبش اجتماعی غلیه تجارت کودکان در جهان معاصر است.

کای لایش ساتیارتی، دبیر گلوبال مارچ، رژهی حهانی علیه کار کودک، و عضو هیات اجرایی کمپین دفاع از حق کودکی میگوید: موضوع این رژه، ضرورت وجود یک جنبش اجتماعی و از پائین علیه تجارت کودکان و در عین حال یک پیگیری حقوقی برای جلوگیری از این امر و ایجاد مراکز توان بخشی برای کودکان آزاد شده  و تلاش برای آزاد سازی کودکان بیشتری از این تجارت است.

سازمان حهانی کار، یونیسف، اتحادیهی آزاد بین المللی کارگران، کنفدراسیون معلمان جهان و دو هزار سازمان زیر مجموعهی گلوبال مارچ و از جمله مرکز ادبیات کودک، داروگ و جمعیت الغای کار کودکان در ایران و تعداد زیادی از سازمانهای مدافع حقوق کودکان از این رژهی اعتراضی پشتیبانی  نمودهاند.

خانم ناندیتا داس، هنرپیشهی سینما و فعال اجتماعی عرصهی حقوق کودکان و زنان میگوید: تجارت انسان و استثمار آن یک پدیده ی شرم آور است که باید تمامی نیروهای اجتماعی را علیه آن بسیج کرد و به آن پایان بخشید. هیچ عذر و بهانهای برای تجارت انسان وجود ندارد.

این رژهی اعتراضی بیست و پنج روزه با طی دو هزار و پانصد کیلومتر و با حضور دائم صد نفر که نصف آنان قربانیان سابق تجارت انسان میباشند و با پشتیبانی هزاران انسان دیگر از روز بیست و پنجم فوریه 2007 از شهر کلکته در هندوستان آغاز میشود. از آن حمایت کنید و صدایش را به گوش جهانیان برسانید!

 

* * *

 

اطلاعیهی مطبوعلاتی شمارهی دو

بیست و پنجم فوریه 2007، کلکته،

بزرگ ترین حرکت جهانی علیه تجارت انسان در شکل رژهی دو هزار و پانصد کیلومتری در جنوب آسیا  آغاز شد.

خانم جون مالایا،  هنرپیشهی بنگلادشی، از جمله حمل کنندگان پرچم رژهی علیه  تجارت کودکان است. کای لایش ساتیارتی، دبیر گلوبال مارچ و بنیان گذار کمپین دفاع از حق کودکی میگوید: شرم آور است که بزرگ ترین دموکراسی جهان هیچ قانونی برای جلوگیری از تجارت کودکان در هندوستان، پاکستان و بنگلادش و نپال ندارد. او گفت: سی درصد از ده میلیون کودک بردهی قرض هندوستان، قربانیان تجارت انسانند. او اضافه کرد: جنوب آسیا بزرگ ترین مرکز تجارت کودکان جهان و ترانزیت تمامی اشکال تجارت کودکان به علاوهی کار خانگی، خدمتکاری، کامل جوکی، بردگی قرض، بیگاری، و ازدواج کودکان برای به کار گرفتن شان در فحشا است.  

سوت آغاز این رژه طی مراسمی با شکوه با شرکت هزاران تن از کارگران و انسانهای مدافع حق کودکی، شخصیتها و نهادهای دفاع از حق کودکی و در میان دریایی از باندرولهای رنگی و پلاکادرهای زیبا زده شد و رژه علیه تجارت کودکان در حال طی کردن اولین روز خود است. بر روی باندرولها، شعارهای از قیبل: تجارت کودکان ممنوع، بیگاری کودکان ممنوع، نه به تجاور به حق کودکی و کودکان، ایجاد مراکز توان بخشی برای قربانیان و وضع و پیگیری قوانین بین المللی، و نه به استثمار، به چشم میخورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darvag_darvag@yahoo.com