استفاده از كودكان در جنگ و تبلیغات جنگى ممنوع!

 

 

بشريت شريف و مترقی می باید فریاد اعتراض را عليه بربريت مدرن و ماشين جنگى اش‏ رساتر كند! این یک ضرورت عاجل است!
به تصاویر‏ سباستين شينرول، که تحت عنوان اين عادلانه نيست! در تاريح هفدهم ژوئیه گرفته شده و در تاريخ بیست و نهم ژوئیه، يك شنبه، از طرف منبع خبرى آ. پ. منتشر شده است، نگاه کنید. دختر بچه هاى اسرائيلى بر روى موشك هایى كه قرار است به طرف كودكان لبنانى پرتاب شوند و آن ها را به خاک و خون بکشند، نقاشی می کنند و کلمات يادگارى مى نويسند.
به اين عكس‏ ها، با دقت، نگاه كنيد! نگاه کنید، که چگونه كودكان ما را كه مظهر صداقت و لطافت، دوستى و خوبى، هستند در جایی در دخمه های تنگ و نمور برای سودآوری سرمایه به بردگی مى كشند؛ در جایی آن ها را در بازار بردگان می فروشند؛ در جایی دیگر آن ها را مورد تعدی و آزار جنسى قرار مى دهند و با به رسميت شناختن سازمان هایى مانند حزب پدوفيل ها در هلند، حق و لطافت كودكى را به طور رسمی به تجاوز می گیرند؛ و اين جا، در این جنگ وحشیانه، از آن ها در تبلیغات جنگى شان استفاده مى كنند. به این توحش، به این جنایت، باید اعتراض کرد!
سربازگيرى اجبارى از كودكان، و تشويق آن ها به گوشت دم توپ شدن، در جهان معاصر سرمايه دارى امر تازه ای نيست. داستان كليد بهشت در گردن كودكان سیزده - چهارده ساله ی ايرانى، که میدان های مین در جنگ با عراق را پاک سازی می کردند؛ تصاویر كودكان فلسطينى، که به سوی تانک های اسرائیلی سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب می کنند و دست به عملیات انتحاری می زنند، تا آن ها نیز - مانند هم سن و سال های ایرانی خود - به بهشت بروند؛ و سرباز کوچولوهای کشورهای ویتنامی و آفریقایی و...، که به اجبار تفنگی بزرگ تر از قد خویش را برای شرکت در جنگ به دوش گرفته و می گیرند؛ هیچ گاه از خاطره ها زدوده نمی شود.
بربريت مدرن، این فجایع را عميق تر و گسترده تر كرده است. روح كودكان را با مهندسى افكار - به کمک سریال ها و فيلم هاى تلویزیونی و سینمایی سر تا پا خشونت و مبتذل و... - به صلابه می کشند و آن ها را عين آدمك هاى جنگى بازى های كامپيوترى در مقابل هم قرار مى دهند. به نحوه ى ارائه ی گزارشات‏ گويندگان کانال های بزرگ تلویزیونی جهان، مانند سى. ان. ان.، از جنگ و فجایع جنگی نگاه كنيد. با لبخندی بر لب، چنان از كشتار مردم بیگناه و به خاک و خون کشیده شدن کودکان حرف مى زنند، كه انگار در حال گزارش‏ يك مسابقه ى ورزشی هیجان انگیز‏ هستند! انگار جان این مردم ارزش ندارد! انگار این کودکان از هیچ حقی برای یک زندگی آسوده و سعادت مند، از لذت بازی و تفریح، برخوردار نیستند.
بشريت شریف و مترقى بايد به اين نسل كشى، به این از خود بیگانگى و توحش،‏ با تمامى وجود و نيرويش‏ اعتراض کند و نه بگويد! کودکان لبنانی، درست مانند کودکان اسرائیلی، قربانیان جنگی هستند که کم ترین ربطی به آن ها ندارد. این، جنگ آن ها نیست. با ما هم صدا شويد و به هر شکل ممکن به جنگ و به استفاده از كودكان در جنگ و تبليغات جنگى اعتراض‏ كنيد!

 

جمعیت الغای کار کودکان در ایران
سوسن بهار
سی ام ژوئیه 2006