گلوبال مارش پژواک صدای کودکان سراسر جهان است:

به مناسبت روز جهانی تصویب کنوانسیون حقوق کودک، خشونت علیه کودکان ممنوع!

 

بیستم نوامبر روز جهانی حقوق کودکان در سراسر جهان است. تم برگزاری این روز، امسال، "خشونت علیه کودکان ممنوع ". نام گرفته است.

اگرچه تعداد کودکان کار در عرض دوازده سال  گذشته، یعنی از سال 2000 تا به امروز، به یک سوم رسیده است، اما کماکان صد و شصت و هشت میلیون کودک در سراسر جهان استثمار میشوند و این رقم یازده درصد جمعیت کرهی زمین است. از این تعداد، یازده و نیم میلیون کودک که هفتاد و دو درصدشان را کودکان دختر تشکیل میدهند، در عرصهی کار پر مشقت و غیر محترمانهی خانگی کار میکنند و اغلب جزو آسیب پذیرترین کودکان به حساب میآیند.

این کودکان (اغلب دختران) پشت درهای بسته، خارج از میدان دید جامعه، از حق تحصیل، بهداشت و آزادی و تحرک شادمانهی کودکانه و دیدار با خانوادههاشان محرومند، که در تناقض کامل با مفاد  و مصوبههای کنوانسیون حقوق کودک است. این کودکان مورد تبعیض و آزار جنسیتی و جنسی قرار میگیرند. این کودکان اغلب قربانیان تجارت انسانند. و به طور فزایندهیی مورد استثمار جنسی در عرصهی صنعت سکس و استثمار جنسی قرار میگیرند.

کار کودکان در کشاورزی یکی دیگر از عرصههای نادیده گرفته شده است. کار کشاورزی پنجاه و هشت و ششدهم درصد کار کودکان را تشکیل  میدهد. در صنعت کشاورزی نیز از کشت و برداشت کاکائو گرفته تا مزارع تنباکو، مزارع پنبه و سایر عرصهها، حقوق کودکان نقض شده و این کودکان مورد استثمار شدید و بی بهرهگی از بهداشت، و تحصیل و آزادی کودکانه قرار گرفتهاند. سی و نه و هشتدهم درصد از این کودکان که تخمین زده میشود بین سنین پنج تا چهارده ساله باشند، در ساحل عاج زندگی میکنند.

فقدان فرصت برای آموزش و پائین آمدن سطح معیشت و کمبود اقتصادی روزافزون، عامل سریعتر خارج ماندن کودکان از رشد، سلامتی و بهداشت است و آنها را به درون چرخهی فقر و بی سوادی بیشتر در اثر به کار کشیده شدن پرتاب میکند.

کایلایش ساتیراتی، دبیر گلوبال مارش، با این سخنان آرزوها، افکار و برنامههای آتی گلوبال مارش را به مناسبت روز جهانی حقوق کودک با همکاران و مخاطبیناش در سطح جهان تقسیم کرد:

بیش از دو دهه از نوشته شدن و تصویب کنوانسیون حقوق کودکان میگذرد، اما محتوی مصوبهها و پیام آن کماکان برای بسیاری از مردم جهان رازگونه و ناشناس مانده است. اصول این کنوانسیون در عرصهی سیاست، اقتصاد و حقوق شهروندی، برای جامعه تفهیم نشده است و برای بسیاری از سیاستمدارن به دستور جلسه روز مبدل نگشته است.

بنابراین، میلیونها کودک به طور کامل از هویت و عزت نفس انسانی محرومند و برای بازگرداندن هویت و عزت نفس انسانیشان، برای دستیابیشان به حق تحصیل، بهداشت، تعذیه، شادی و آزادی کودکانه به من و تو نیازمندند.

در تمامی جنبههای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، کودکان به بی شرمانهترین شکلی مورد ظلم قرار میگیرند. شکست دوباره جایز نیست.

اگر بخواهیم از هندوستان در این مورد مثالی بیاوریم: تصویب قانون منع کار پر مخاطره برای کودکان زیر هجده سال و ممنوعیت کامل کار برای کودکان زیر چهارده سال توسط دولت و مراجع قانونگذاری در این کشور یک پیروزی بزرگ برای تلاشگران عرصهی مبارزه علیه کار کودکان و کمپین دفاع از حق کودکی بوده است.

اصلاح بند 370 قانون مجازات هندوستان، که در مورد ممنوعیت تجارت انسان دچار کمبودهای جدی بود و اکنون تجارت انسان را جرم شناخته و مجازات سنگین برای آن در نظر گرفته است،  یکی دیگر از این پیروزیهاست. فعالین گلوبال مارش و تشکل همکارش، کمپین دفاع از حق کودکی، بچ پا بچو آندولان، با تلاشی بی وقفه و استادانه بند "آ،370" را که مجازات قاچاق و تجارت کودکان است را  در دستور کار دولت و  کمیسون قضایی منصوب آن "ورما" قرار دادند. با تصویب این بند، قدم بزرگی در راه مبارزه علیه تجارت انسان برداشته شده است، اما هنوز راه زیادی برای ترمیم خسارتهای جبران ناپذیری که بر جسم و روان این کودکان  بر جای مانده است و محو کامل پدیدهی شوم قاچاق کودکان در پیش داریم.

کلید رمز و تضمین بدون شک حقوق کودکان، "حق تحصیل" است. قوانین مستحکم، وجدان آگاه و چشمان باز در سیاست و نیازهای مصرفی، جامعهیی مسئول و ناظر، ابزار لازم برای دفاع و حفظ حقوق کودکان و ایجاد امنیت وآسایش و رشد و تکامل برای آنان است.

گلوبال مارش تمامی همکارانش در سراسر جهان را فرا میخواند  که فعالیتهاشان را علیه استثمار کودکان تسریع کنند؛ تا به این وسیله بتوانیم نیاز کودکان به احترام، عشق، پرورش و تحصیل را برآورده سازیم.

این روز به دولتها توان ما را یادآوری میکند و به جامعه پیام میدهد که از حق تک تک کودکان دفاع کنند.

این روز میبایست ما را به هم نزدیکتر کند، برای هدفمان: "لغو هر نوع خشونت علیه کودکان!"