فدراسیون جهانی اتحادیههای معلمان

از اعدام معلم ایرانی در شوک است!

 

فدراسیون جهانی اتحادیههای معلمان (بینالملل آموزش- ایی آی) عمیقا از شنیدن خبری در مورد معلم عضو کانون صنفی معلمان ایران، فرزاد کمانگر مبنی بر این که وی یکی از پنج نفری است که به طور مخفیانه در روز نوزدهم اردیبهشت ماه اعدام شد، غصه دار است.

فرزاد کمانگر، معلم سی و پنج ساله، که متاهل و عضو کانون صنفی معلمان کردستان بود، متهم به "به خطر انداختن امنیت ملی" و "محاربه" شده بود، فرزاد از فوریه سال 2008 و در نتیجهی حکم اعدامی که توسط دادگاه شرمآوری که کمتر از پنج دقیقه طول کشیده بود، صادر شده بود، همواره در تهدید با مرگ زندگی کرد.

هر چند مقامات ایرانی تجدید نظر حکم فرزاد را پذیرفته بودند، اما پروندهی فرزاد به جای این که برای بررسی به دادگاه عالی فرستاده شود، راکد شد. پس از مدتها تاخیر، به وکیل فرزاد گفته شد که پروندهی او گم شده است. علیرغم فقدان شواهد مبتنی بر رسیدگی مستقل در مورد اتهامات و در غیاب آئین دادرسی عادلانه، خبر اعدام فرزاد منتشر شد.

دبیر کل بینالملل آموزش، فرد ون لی وون، در این مورد گفت: "ما از شنیدن خبر اعدام فرزاد عمیقا شوکه و غمگین شدیم. پروندهی فرزاد به خاطر رفتار مرموزانه و غیر شفافی که در دادگاه او در پیش گرفته شده بود، عدم دسترسی او به حداقل حقوق بنیادین یک زندانی، و این واقعیت که نه خانواده و نه نمایندگان حقوقی از اعدام او خبردار نشده بودند، برای همهی سی میلیون اعضای بینالملل آموزش به ویژه دردآور است. روز اعدام فرزاد یک روز فاجعهآمیز برای معلمان، فعالان اتحادیههای کارگری و حقوق بشر است و بینالملل آموزش، همبستگی عمیق خود را با خانوادهی فرزاد، همکاران و دانش آموزان او اعلام میکند".

فرد ون لی وون تاکید کرد: "بینالملل آموزش، حقوق و مسئولیتهای دولتها را برای به پای میز محاکمه کشاندن متهمان جنایی به رسمیت میشناسد، اما این موضوع باید متناسب با معیارهای ملی و بینالمللی محاکمات صورت گیرد. ایی. آی همچنین با صراحت اعلام میکند که دولت ایران باید رعایت حقوق همهی اعضای اتحادیههای کارگری و فعالان حقوق بشر را تضمین کند. "

اعضای اتحادیههای کارگری و جامعهی حقوق بشری علیه حکم اعدام و محاکمهی فرزاد، کمپین تشکیل دادهاند. ایی. آی و اتحادیههای معلمان وابسته به آن، به خصوص با کمیتهی آزادی تشکلهای سازمان جهانی کار، به طور شفاهی مذاکره کرد و به دنبال آن به دولت ایران توصیه شد که فورا اعدام فرزاد کمانگر را متوقف کند، حکم اعدام او را لغو و آزادی او را از زندان تضمین کند.

 

فراخوان برای اقدام:

- ایی. آی به شبکهی بینالمللی و کمپیینهای بزرگداشت فرزاد میپیوندد و از همهی معلمهای ایرانی و فعالان اتحادیههای کارگری از جمله رسول بداغی، هاشم خواستار، و بهمن گودرززاده که در زندان هستند حمایت میکند؛

- ایی. آی به رهبر و مقامات ایرانی نامه مینویسد و خواستار بررسی شفاف اعدام فرزاد و متوقف ساختن هر نوع اعدامی خواهد شد که در راه است.

- ایی. آی به همهی اتحادیههای معلمان وابسته خود اطلاع رسانی میکند و از آنها میخواهد که به وزارت امور خارجهی کشور خود برای ابراز شوک در مورد اعدام فرزاد بنویسند و خواستار دادگاههای عادلانه و عمومی و پایان دادن به احکام مرگ شوند.

- ایی. آی از همهی اتحادیههای معلمان وابسته به خود میخواهد که مراسم بزرگداشتی برای نشان دادن غم و اندوه خود از مرگ فرزاد برگزار کنند.

 

دهم مه ۲۰۱۰

  

ترجمهی متن انگلیسی خبر وب سایت فدراسیون جهانی اتحادیههای معلمان:

http://www.ei-ie.org/en/news/show.php?id=1254&theme=rights&country=iran