به: کنفدراسیون آزاد معلمان جهان

 

اجازه ندهیم فرزاد کمانگر را اعدام کنند!

حکم اعدام فرزاد کمانگر باید بی درنگ لغو شود!

 

فرزاد کمانگر، معلم جوان دورهی ابتدایی شهر کامیاران، به جرم واهی ارتباط با یک سازمان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و داشتن اسلحه به اعدام محکوم شده است. این اولین باری نیست که فعالین اجتماعی را با  اتهامات واهی گوناگون از بین میبرند. دولت جمهوری اسلامی صدها معلم را در طی دورهی حکومتاش به چوبهی اعدام سپرده است؛ از جمله: وفاییها، ایران منشها، صبوریها، محبیها. فرزاد کمانگر، معلمی محبوب در بین دانش آموزان و مردم شهر کامیاران و یک فعال حقوق کودکان است. دولت جمهوری اسلامی در طی سالهای اخیر بارها و بارها دست اندرکاران و تلاش گران دفاع از حقوق کودکان را مورد آزار، دستگیری و شکنجه قرار داده و حتا به آنها برچسب قاچاقچی و عامل تجارت کودکان زده و بدین ترتیب، سعی در متوقف کردن فعالیتهای آنان نموده است.

معلمی، شغل شریفی است و آتوریتهی اجتماعی محترمی دارد. معلم کُشی یعنی نسل کُشی، یعنی تخریب روحیهی کودکان و جوانان. به کمانگرها، که فرزندان ما را آموزش میدهند، حکم اعدام میدهند، اما در مقابل بسیاری از فجایع اجتماعی سکوت میکنند و حتا به آنها دامن میزنند. جامعهی ایرانی پس از گذشت چهل و اندی سال هنوز حادثهی دلخراش مرگ صمد بهرنگی، معلم و نویسندهی ادبیات کودکان را که بسیاری عقیده بر این دارند که به دست عوامل رژیم پهلوی کشته شد، فراموش نکردهاند. خاطره و یاد صمد زنده است. هر چند که صمد گفته بود: مرگ الان خیلی آسان میتواند به سراغ من بیاید، اما این مهم نیست، مهم این است که زندگی یا مرگ من در زندگی یا مرگ دیگران چه اثری داشته باشد؛ اما این مهم است و خیلی هم مهم است که اجازه ندهیم معلمهای شریف و دلسوز کودکان را، ولو به دلیل داشتن عقاید سیاسی مخالف، اعدام کنند.

اعدام فرزاد کمانگر، از بین بردن معلم جوانی که به فعالیتی شریف و محترم اشتغال داشته است، نه تنها اقدامی ضد انسانی است، بلکه جز ایجاد یاس و غم تاثیری بر روی دانش آموزان کامیاران نخواهد گذاشت؛ اما زنده ماندندش، لغو حکم اعدامش - در اثر یک حرکت قدرت مند بینالمللی - نه تنها گُل خنده بر لبهای کودکان میکارد، بلکه قدمی مهم و موثر در ارتباط با احقاق حقوق کودکان است.

دولت جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون 182 سازمان جهانی کار را پذیرفته است. تبصرهی این کنوانسیون مشتمل بر مصونیت قانونی، اجتماعی و سیاسی تلاش گران عرصهی حقوق کودکان است. باید جمهوری اسلامی را به رعایت این کنوانسیون و تبصرهی آن وادار کرد.

حکم اعدام فرزاد کمانگر نه تنها  اقدامی ضد انسانی، بلکه تجاوزی آشکار به حرمت تلاش گری در عرصهی دفاع از حقوق کودکان و شرافت معلمی به شمار میآید. از شما میخواهیم که نسبت به حکم اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کنید و از دولت جمهوری اسلامی بخواهید که این حکم را به پاس حرمت ذاتی کودکی و شرافت شغل معلمی بی درنگ لغو کند.

 

با احترام و سپاس و به امید مصونیت کلیهی معلمان شریف و تلاش گران آزادهی حقوق کودکی

 

سوسن بهار

سردبیر فصل نامهی کودک و جوان داروگ

و دبیر جمعیت الغای کار کودکان

 

پانزدهم ژوئیه 2008

 

رونوشت:

- سازمان جهانی کار (ILO)

- دفاتر یونیسف در ایران، ژنو و نیویورک

- دفتر مرکزی نجات کودک

- امنستی اینترناسیونال

- صلیب سرخ

- وزارت آموزش و پرورش سوئد